Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Honda Test Drive

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Test Drive Θαμνοκοπτικών Honda

Εξοπλισμός

Ως Εξοπλισμός νοούνται τα μηχανήματα καθώς και τα εξαρτήματα και αξεσουάρ που τα συνοδεύουν.

Κατάσταση Εξοπλισμού - Διάρκεια

Ο εξοπλισμός παραδίδεται από τον προμηθευτή στο χρήστη χωρίς κάποιου είδους χρέωση ή μίσθωμα, σε άριστη κατάσταση, έτοιμος προς χρήση και απαλλαγμένος από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα. Ο χρήστης έλεγξε τον εξοπλισμό, τον βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και τον παρέλαβε ανεπιφύλακτα για ορισμένο (περιορισμένο σε ανώτατο όριο δύο (2) ημερών) χρόνο με σκοπό τη χρήση και την αξιολόγησή του.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο προμηθευτής συμμορφώνεται με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη, τα οποία του γνωστοποιούνται. Ο προμηθευτής συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (πχ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης) του χρήστη στον οποίο θα παραχωρηθεί ο εξοπλισμός προς χρήση και τα μεταβιβάζει στον Εισαγωγέα των μηχανημάτων Honda (Τεχνελλάς ΑΕΒΕ), με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων από τον τελευταίο για την αξιολόγηση του προς δοκιμή μηχανήματος και άλλες νόμιμες προωθητικές ενέργειες στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Εισαγωγέα. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του Εισαγωγέα για το χρονικό διάστημα που επιβάλλει η ισχύουσα φορολογική ή άλλη νομοθεσία, ενώ πέραν αυτού του χρόνου όλα τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται. Ο Εισαγωγέας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων. Περί της συγκατάθεσης του Υποκειμένου των Δεδομένων για τη χρήση των ως άνω δεδομένων του έχει ήδη υπογραφεί η σχετική Δήλωση Συναίνεσης.

Διαδικασία

Ο Προμηθευτής διακινεί το δοκιμαστικό μηχάνημα Honda προς το χρήστη με Δελτίο Αποστολής προς επίδειξη και επιστροφή εντός 2 ημερών.

Ο χρήστης δοκιμάζει το μηχάνημα σε τόπο της αρεσκείας του σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας το μηχάνημα και το επιστρέφει σε άριστη λειτουργική κατάσταση στον Προμηθευτή.

Ο χρήστης οφείλει κατά την παράδοση του εξοπλισμού να συμπληρώνει τη φόρμα αξιολόγησης του δοκιμαστικού μηχανήματος που θα βρει στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής δικαιούται να ζητήσει να ληφθεί φωτογραφία με το χρήστη του μηχανήματος -εφόσον ο τελευταίος συναινεί- με τη συνοδεία διαφημιστικού υλικού που παρέχεται δωρεάν από την Τεχνελλάς προς τον Προμηθευτή και την αποστέλλει μέσω κινητού τηλεφώνου στο Viber της Τεχνελλάς. Εφόσον, ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Προμηθευτής δίνει δωρεάν ένα αναμνηστικό δώρο Honda στο χρήστη (σακίδιο ή μπλουζάκι Honda ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δώρων).

Η Τεχνελλάς διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει στα social media που διατηρεί τις φωτογραφίες που θα συλλεχθούν από τη συγκεκριμένη ενέργεια για διαφημιστικούς και άλλους προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα και με την ήδη υπογραφείσα Δήλωση Συμμόρφωσης.

Δήλωση περί μη ύπαρξης ευθύνης

Ο καταναλωτής δηλώνει ότι συμμετέχει με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία στη σχετική προωθητική ενέργεια και αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε αυτήν και της εν γένει χρήσης του εξοπλισμού, η οποία δύναται να προκαλέσει υλική ή άλλου είδους ζημία στον ίδιο ή σε τρίτον.

Εξάλλου, ρητά δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ουδεμία έννομη σχέση συνδέει τον καταναλωτή με τον προμηθευτή ή τον εισαγωγέα, η οποία θα περιορίζει ή θα αίρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα και την ευθύνη που υπέχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Επίσης, δηλώνει από σήμερα ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο προμηθευτής ή η ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ, αστική ή/και ποινική, για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη τυχόν συμβεί σε βάρος του καταναλωτή ή οιουδήποτε τρίτου από πράξη ή παράλειψή του κατά την χρήση του εξοπλισμού, αναγνωρίζοντας ότι έχουν ληφθεί από εκείνη όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από τυχόν αξιώσεις μου που θα γεννηθούν από, απευχόμενη, ζημία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Δήλωση περί μη ύπαρξης ευθύνης

Ο καταναλωτής δηλώνει ότι συμμετέχει με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία στη σχετική προωθητική ενέργεια και αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε αυτήν και της εν γένει χρήσης του εξοπλισμού, η οποία δύναται να προκαλέσει υλική ή άλλου είδους ζημία στον ίδιο ή σε τρίτον.

Εξάλλου, ρητά δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ουδεμία έννομη σχέση συνδέει τον καταναλωτή με τον προμηθευτή ή τον εισαγωγέα, η οποία θα περιορίζει ή θα αίρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα και την ευθύνη που υπέχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Επίσης, δηλώνει από σήμερα ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο προμηθευτής ή η ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ, αστική ή/και ποινική, για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη τυχόν συμβεί σε βάρος του καταναλωτή ή οιουδήποτε τρίτου από πράξη ή παράλειψή του κατά την χρήση του εξοπλισμού, αναγνωρίζοντας ότι έχουν ληφθεί από εκείνη όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας, και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από τυχόν αξιώσεις μου που θα γεννηθούν από, απευχόμενη, ζημία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη προωθητική ενέργεια.